Polityka prywatności

Wprowadzenie

Chcemy, abyś wiedział, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy, ujawniamy i chronimy informacje o tobie. Korzystając z tej witryny i / lub naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności. Możemy zmienić lub uzupełnić niniejszą Politykę prywatności, dlatego zachęcamy do okresowego jej przeglądania.

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród rodzajów danych osobowych gromadzonych przez tę witrynę, samodzielnie lub za pośrednictwem stron trzecich, są: pliki cookie i dane o użytkowaniu.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w szczegółowych tekstach objaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem danych.

Dane osobowe mogą być swobodnie przekazywane przez użytkownika lub, w przypadku danych o użytkowaniu, gromadzone automatycznie podczas korzystania z tej witryny.

Wszystkie dane wymagane przez tę stronę są obowiązkowe, a niepodanie tych danych może uniemożliwić świadczenie usług przez tę stronę. W przypadkach, gdy ta strona internetowa wyraźnie stwierdza, że niektóre Dane nie są obowiązkowe, Użytkownicy mogą nie przekazywać tych Danych bez żadnych konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania usługi.

Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, mogą skontaktować się z właścicielem.

Każde użycie plików cookie - lub innych narzędzi śledzących - przez tę stronę internetową lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę stronę internetową ma na celu świadczenie usługi wymaganej przez użytkownika, oprócz wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie Dane Osobowe stron trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej witryny i potwierdzają, że mają zgodę strony trzeciej na przekazanie Danych Właścicielowi.

Tryb i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Administrator danych przetwarza Dane Użytkowników we właściwy sposób i podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu Danych.

Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i / lub narzędzi informatycznych, zgodnie z procedurami i trybami organizacyjnymi ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora danych, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla określonych rodzajów osób odpowiedzialnych za obsługę strony (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemu) lub stron zewnętrznych (takich jak osoby trzecie - dostawcy usług technicznych, operatorzy pocztowi, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) wyznaczeni, w razie potrzeby, przez podmioty przetwarzające dane. Zaktualizowaną listę tych stron można w dowolnym momencie zażądać od administratora danych.

Miejsce

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Administratora danych oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem danych.

Czas retencji

Dane są przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia usługi wymaganej przez użytkownika lub określonej w celach określonych w tym dokumencie, a użytkownik zawsze może zażądać od administratora danych zawieszenia lub usunięcia danych.

Wykorzystanie zebranych danych

Dane dotyczące użytkownika są gromadzone, aby umożliwić właścicielowi świadczenie usług, a także w następujących celach: analityka, komentowanie treści, optymalizacja i dystrybucja ruchu oraz interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami.

Dane osobowe wykorzystywane do każdego celu zostały opisane w poszczególnych sekcjach tego dokumentu.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i przy użyciu następujących usług:

Analityka

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań użytkowników.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zgromadzone dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej witryny, do przygotowywania raportów o swoich działaniach i udostępniania ich innym usługom Google.

Google może wykorzystywać zgromadzone Dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: US  Zrezygnuj | Polityka prywatności

Komentowanie treści

Usługi komentowania treści pozwalają użytkownikom na zamieszczanie i publikowanie swoich komentarzy na temat zawartości tej witryny.

W zależności od ustawień wybranych przez Właściciela, Użytkownicy mogą również pozostawiać anonimowe komentarze. Jeśli wśród Danych osobowych podanych przez Użytkownika jest adres e-mail, może on zostać użyty do wysyłania powiadomień o komentarzach do tej samej treści. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich komentarzy.

Jeśli zainstalowana jest usługa komentowania treści udostępniana przez strony trzecie, może ona nadal gromadzić dane o ruchu w sieci dla stron, na których zainstalowana jest usługa komentowania, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi komentowania treści.

Disqus (Disqus)

Disqus to usługa komentowania treści świadczona przez firmę Big Heads Labs Inc.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie, dane dotyczące użytkowania i różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.

Miejsce przetwarzania: US  Zrezygnuj | Polityka prywatności

Interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami

Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej witryny.

Interakcja i informacje uzyskane za pośrednictwem tej strony internetowej zawsze podlegają ustawieniom prywatności użytkownika dla każdej sieci społecznościowej.

Ten typ usługi może nadal gromadzić dane o ruchu na stronach, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z niej.

CloudFlare

CloudFlare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu dostarczana przez CloudFlare Inc.

Sposób, w jaki CloudFlare jest zintegrowany, oznacza, że filtruje cały ruch na tej stronie, tj. Komunikację między tą witryną a przeglądarką użytkownika, jednocześnie umożliwiając gromadzenie danych analitycznych z tej strony.

Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i różne rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu.

Dodatkowe informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez administratora danych, w sądzie lub na etapach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tej strony internetowej lub powiązanych usług.

Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, że Administrator danych może zostać zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie organów publicznych.

Dodatkowe informacje o danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta strona internetowa może dostarczać Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczące określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych osobowych na żądanie.

Logi systemowe i konserwacja

Na potrzeby obsługi i konserwacji ta strona internetowa i wszelkie usługi stron trzecich mogą gromadzić pliki, które rejestrują interakcję z tą witryną (logi systemowe) lub wykorzystują w tym celu inne Dane Osobowe (takie jak Adres IP).

Informacje nie zawarte w tej polityce

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od administratora danych w dowolnym momencie. Zobacz informacje kontaktowe na początku tego dokumentu.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wiedzieć, czy ich dane osobowe zostały zapisane, i mogą skonsultować się z administratorem danych w celu uzyskania informacji o ich zawartości i pochodzeniu, weryfikacji ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji lub korekty. , lub w celu ich przekształcenia w anonimowy format lub w celu zablokowania danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu z jakichkolwiek uzasadnionych powodów. Żądania należy przesyłać do administratora danych na podane powyżej dane kontaktowe.

Ta strona nie obsługuje żądań „Nie śledź”.

Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzysta, honoruje żądania „Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Blog dla gości Zastrzeżenie

Poglądy, opinie, usługi i stanowiska wyrażone w tych postach gości są opiniami samego autora i nie reprezentują streamtelly.com. Dokładność, kompletność i ważność oświadczeń złożonych w tym artykule nie jest gwarantowana. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, przeoczenia lub oświadczenia. Prawa autorskie do tych treści należą do autora i wszelka odpowiedzialność za naruszenie praw własności intelektualnej spoczywa na nich.

Płatne wsparcie techniczne

Wszystko wsparcie jest pod warunkiem, że dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe informacje i najlepsze rozwiązanie. Zalecamy, aby przed wprowadzeniem jakichkolwiek istotnych zmian na komputerze wykonać kopię zapasową danych. Ponieważ zapewniamy wsparcie za pośrednictwem czatu, poczty e-mail i narzędzia zdalnego, nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezbłędnego działania. Istnieje wiele czynników, które wpływają na twój system komputerowy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą powstać, jeśli przypadkowo podamy nieprawidłowe informacje. Jeśli angażujesz się w działanie, które może spowodować poważną stratę, jeśli coś pójdzie nie tak, powinieneś zatrudnić profesjonalnego konsultanta komputerowego, który sprawdzi i przetestuje systemy przed użyciem.

Informacje o tej polityce prywatności

Administrator danych jest odpowiedzialny za tę politykę prywatności, przygotowaną od modułów dostarczonych przez Iubenda i hostowanych na serwerach Iubenda.

Dane osobowe (lub dane)

Wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, osoby prawnej, instytucji lub stowarzyszenia, które są lub mogą być zidentyfikowane, nawet pośrednio, przez odniesienie do wszelkich innych informacji, w tym osobistego numeru identyfikacyjnego.

Dane o użytkowaniu

Informacje zbierane automatycznie z tej witryny (lub usług stron trzecich zatrudnionych na tej stronie), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników korzystających z tej witryny, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, metoda zastosowana do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego, z których korzysta Użytkownik, różne szczegóły dotyczące czasu na wizytę (np. czas spędzony na każdej stronie w witrynie) oraz szczegółowe informacje na temat ścieżki podążającej w witrynie, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji odwiedzone strony oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i / lub środowiska informatycznego użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej witryny, która musi pokrywać się z osobą, której dane dotyczą, lub musi być przez nią upoważniona.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba prawna lub fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

Procesor danych (lub Inspektor danych)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja upoważniona przez administratora danych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna, osoba prawna, administracja publiczna lub inny organ, stowarzyszenie lub organizacja posiadająca prawo, także wspólnie z innym administratorem danych, do podejmowania decyzji dotyczących celów oraz metod przetwarzania danych osobowych i wykorzystywanych środków, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i korzystania z tej strony internetowej. Administrator danych, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej witryny.

Ta strona internetowa

Narzędzie sprzętowe lub programowe, za pomocą którego gromadzone są dane osobowe użytkownika.

Ciasteczka

Mały kawałek danych przechowywany w urządzeniu użytkownika.

Informacje prawne

Informacja dla użytkowników europejskich: niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 10 dyrektywy WE n. 95/46 / WE oraz zgodnie z przepisami dyrektywy 2002/58 / WE, zmienionej dyrektywą 2009/136 / WE, w sprawie plików cookie.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej witryny.